BDA (Non BBMP)Plan approval cost

Vipz
Posts: 1
Joined: July 1st, 2018, 9:03 pm

BDA (Non BBMP)Plan approval cost

Postby Vipz » July 3rd, 2018, 5:42 pm

Hello Friends,

I bought 30X40 sites near KR puram which is BDA approved(not yet handed over to BBMP). Now am planning for the construction, so need to take plan approval from BDA.

1. If am taking the Plan approval for G+2, what will be the cost approx? Can u tell how much it will be for G+1 ? What are the charges covers in that ?
2. How long the approval is valid ?
3. If i construct only G floor now, can i construct other floor later ? at that time again approval need to take?
4. How can i get information who is BDA supervisor in our area ?
5. If am taking G+2 / G+1 approval, how much car parking i need to shown in plan ?
6. As per govt. rule, what is the maximum time to get the approval ?
7. What are the documents required as per latest policy ?
8. Do i need to upload any document in online based on construction area on 1200Sqft site ?

Baski1
Posts: 5
Joined: July 3rd, 2018, 5:50 pm

Re: BDA (Non BBMP)Plan approval cost

Postby Baski1 » July 7th, 2018, 9:33 am

Hello friend,

I am also bought a BDA approved plot and looking for plan approval from BDA for construction.

Need step by step procedure to do the same..

Hello experts, available in this forum
Pls. help.

Baski1
Posts: 5
Joined: July 3rd, 2018, 5:50 pm

Re: BDA (Non BBMP)Plan approval cost

Postby Baski1 » July 7th, 2018, 1:37 pm

Hello experts in this great forum,

Kindly support for the complete procedure as per the latest BDA norms to get plan approval for construction in BDA approved plot.

Regards
Baski

viksat82
Posts: 119
Joined: July 6th, 2014, 5:14 pm

Re: BDA (Non BBMP)Plan approval cost

Postby viksat82 » August 28th, 2018, 5:08 pm

1 .
ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾದಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗೆ ಅರ್ಜಿ
2 .
ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಮೂನೆ ‘ಎ’ ತುಂಬಬೇಕು
3 .
ಕ್ರಯ ಪತ್ರ (ಪ್ರತಿ)
4 .
ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರ (ಪ್ರತಿ)
5 .
ಖಾತಾ ಪತ್ರ (ಪ್ರತಿ)
6 .
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ (ಪ್ರತಿ)
7 .
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್
8 .
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 3 ಮತ್ತು 4
9 .
ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯ 20 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.
10 .
ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್( ಸಿ.ಡಿ.)ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
11 .
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ
12 .
ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ
13 .
ಈಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಭಾರದ
14 .
ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ)
15 .
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಚಲನ್ ಅಥವ ಇದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.


Return to “Civil Construction”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests